Условия за използване на Портала AVANDER

чрез използването на страниците на Avander Потребителят дава съгласието си със съдържанието на настоящите условия за използване  

I. Тълкуване на понятията 

Собственик: Търговско дружество AvanderNet ООД, със седалище Vsetín, Dolní náměstí 1356,  идентификационен номер:  286 52 576, търговското дружество е вписано от Областния съд в град Острава под фирмено дело № C, партида 37128, Чехия.  

Лице, даващо обява: субект, който слага на Портала AVANDER информация за недвижими имоти, които предлага най-вече за платено използване за почивка. 

Заинтересовано лице:  субект, който използва Портала AVADER с цел търсене на оферти, предлагани от лица, даващи обяви. 

Потребител: обобщено Заинтересовано лице и Лице, даващо обява, всеки субект, който използва Портала, без да се различава целта на използването.  

Портал AVANDER: интернет страницата www.avander.eu, евентуално интернет страницата www.avander.ccTLD, където ccTLD (country code Top-Level Domain) представлавя националният домейн на съответната държава, в която Собственикът поддържа локализираната версия на Портала Avander.

II. Информация за Портала AVANDER и препоръки за Потребителите

 1. Собственик на Портала AVANDER е Търговско дружество AvanderNet ООД, със седалище Vsetín, Dolní náměstí 1356,  идентификационен номер: 286 52 576, търговското дружество е вписано от Областния съд в град Острава под фирмено дело № C, партида 37128, Чехия.  
 2. Порталът AVANDER представлява медия за обяви, която дава възможност на лицата, даващи обява, да представят своите недвижими имоти най-вече за т.нар. ваканционно отдаване под наем с цел почивка. Всички оферти за недвижими имоти се слагат на Портала директно от Лицата, даващи обяви, Собственикът не предлага никакви недвижими имоти, само дава възможност на Лицата, даващи обяви да сложат своите оферти на AVANDER. 
 3. Собственикът по никакъв начин не се намесва в юридическите взаимоотношения между Лицата, даващи обяви и лицата, проявяващи интерес. Собственикът дава възможност на Лицата, даващи обяви да представят на Портала AVANDER информация за предлаганите от тях недвижими имоти, включително директен контакт с даващия обява. Заинтересованото лице се обръща и контактува с Лицето, даващо обява въз основа на посочените данни за контакти без участието на Собственика. Oтговорността за съдържанието на комуникацията между Лицето, даващо обява и Заинтересованото лице, включително отговорността за съответните договорни взаимоотношения, финансови транзакции и всички други последствия представлява отговорност на договорните страни. Собственикът не поема никаква отговорност за съдържаниeто и изпълнението на поетите задължения. 
 4. Собственикът няма възможност да проверява актуалността и вярното съдържание на цялата информация, предоставена от лицата, даващи обяви. Затова собственикът не носи отговорност за съдържанието на информацията, която се представя на Портала AVANDER от Лицата, даващи обява.
 5. Използването на интернет носи определени рискове, затова е необходимо да се обръща обикновеното внимание към обявите и договорите, сключвани през интернет. Въпреки че Собственикът препоръчва директен контакт между Лицата, даващи обява, и Заинтересованите лица, двете страни не е задължително да се срещнат или да говорят директно една с друга, затова Собственикът препоръчва на Потребителите да постъпват внимателно и разумно при използването на Портала.
 6. Порталът AVANDER съдържа също така линкове към интернет страници и източници на трети страни, които служат за информация на Потребителите на Портала. Собственикът не упражнява никакъв контрол над съдържанието на тези интернет страници и затова не носи отговорност за тяхната актуалност и съдържание. 

III. Общовалидни правила за използване на Портала 

 1. Порталът AVANDER е предназначен (i) за даване на обяви на недвижими имоти, предназначени най-вече за почивка от страна на лицата, даващи обява и/или (ii) за търсене на такива недвижими имоти според избрани параметри от страна на Заинтересованите лица. Всяка употреба на Портала, която е несъвместима с горепосоченото, ще бъде смятана от страна на Собственика като противозаконово действие. За опазване на интересите на Потребителите и Собственика като неразрешена употреба на Портала е забранено най-вече следното – каквото и да е автоматично събиране на данни и информация; копиране и запаметяване на информация, данни и снимки за други цели, освен личните цели на потребителите; изпращане на нежелана информация.
 2. Потребителите са задължени да пазят в тайна своите пароли за вход. В случай на загуба или злоупотреба те са задължени незабавно да информират Соственика, за да могат да бъдат взети съответните мерки. Соственикът не носи отговорност за щетите, възникнали в резултат от загубата или злоупотреба с данните за достъп. 
 3. Право за пускане на рецензии за отделните недвижими имоти имат само Потребителите, които са използвали въпросния недвижим имот. Потребителят е запознат и е съгласен с това, че Собственикът има право да провери у Лицето, даващо обява, дали рецензентът действително е използвал недвижимият имот. 

IV. Специални разпоредби за Лица, даващи обява 

 1. Лицето, даващо обява, е задължено да слага само истиска, пълна и актуална информация за предлаганите недвижими имоти. Лицето, даващо обява, няма право да слага информация, която по някакъв начин да причини щети на други субекти, или е в разрез на законите или добрите нрави. 
 2. Лицето, даващо обява, се задължава, въз основа на изискване от страна на Собственика, да предостави своите данни за самоличност, да представи документ за собственост на недвижимия имот, за който е пусната обявата на Портала Avander, евентуално документ, който дава право на лицето, даващо обявата, да предлага въпросния недвижим имот за отдаване под наем.
 3. Лицето, даващо обява, изрично декларира, че има правото да пуска оферти на Портала. Лицето, даващо обява, изрично заявява, че разполага с всички права за даване на информация, най-вече права за показване на снимки. Лицето, даващо обява, е запознато с това, че отговаря за всички щети и изисквания на трети страни, включително съдебни такси, които възникнат на Собственика на Портала чрез нарушаването на тези разпоредби.   
 4. Лицето, даващо обява, също така се задължава редовно да актуализира календара за достъпност на недвижимия имот и ценоразписа за наем, ще актуализира данните за контакти и ще извършва комуникацията в разумни срокове. За разумен срок се смята реакция в рамките на 7 дни. Собственикът си запазва правото да отстрани без право на обезщетяване сложената обява в случай, че Лицето, даващо обява, многократно не реагира на запитвания по телефон или e-mail и на запитвания от страна на Собственика в срок от 20 дни, без предварително да уведоми Собственика за това. 
 5. Чрез пускането на обява на Портала Avander Лицето, даващо обява, дава неизключителен лиценз за използването на предоставената информация, включително снимки. Собственикът има право да използва тази информация в рамките на своята предприемаческа дейност, най-вече за реклама на Портала в електронен и печатен вид. 
 6. Лицето, даващо обява, се съгласява да не слага в обявата свой интернет адрес, HTLM код нито друг програмен код или език. Адресите на други интернет страници, HTML код, програмен код или език ще бъдат отстранени от обявата без предупреждение. Лицето, даващо обява, се съгласява да сложи в обявата e-mail адрес само в полето, предназначено за целта, за да се предотврати изпращането на нежелани съобщения (SPAM) и да възпрепятства роботи, които събират е-mail адреси, да разглеждат Портала Avander. E-mail адресите, които са написани извън предназначените за целта полета, ще бъдат отстранени от обявата без предупреждение.
 7. Лицето, даващо обява, няма право да изисква каквито и да е плащания от Заинтересованото лице под формата на неоторизирани плащания, най-вече изпращане на пари в брой по пощата, посредством услугите на Western Union/Moneygram или по аналогичен начин.
 8. Лицето, даващо обява, е запознато и приема, че :
  1. всяка обява може да изобразява само един недвижим имот, който лесно може да се идентифицира, който се отдава под наем като едно цяло, или който се състои от повече самостоятелни единици на един и същ адрес; в случай на недвижим имот с повече самостоятелни единици за отдаване под наем Лицето, даващо обява, трябва да закупи съответната ценова програма;
  2. Обявата изрично не трябва да съдържа само пример на недвижим имот от дадения регион; 
  3. недвижимият имот в обявата не може да бъде подменен за друг, с изключение на случаите, когато е закупена ценова програма, която дава възможност за подмяна на недвижимия имот; ако Лицето, даващо обява, промени радикално данните на настоящата обява и така обявата ще представя друг недвижим имот, Собственикът има право да премахне такава обява и по собствена преценка да си остави таксите, свързани с първоначалната обява. 
 9. Отделните реклами ще бъдат активирани (публикувани) без изключение след плащането на абонамента за рекламата според валидния ценоразпис на Собсвтеника. Плащането на абонамента за рекламата може да се извърши посредством дебитни или кредитни карти.
 10. Лицето, даващо обява, е съгласно, че всяка обява представлява предмет на проверка от страна на Собственика и Собственикът си запазва правото да откаже да публикува обява, която, според негова преценка, нарушава правилата, посочени в този член. Собственикът също така си запазва правото да поправи или да подобри която и да е обява и дизайна, разположението и функционалността на обявата и на Портала по своя преценка и без предварително съобщаване. 
 11. Собственикът си запазва правото да отсрани без покриване на щети обява, която е вече представена, ако чрез тази обява е нарушено някое от горепосочените правила. Собственикът си запазва правото да отсртани без покриване на щети обява, която е вече представена, ако има оплакване от страна на произволен брой Потребители на Портала Avander за обява, която съдържа изопачена информация за недвижимия имот или за неподходящо поведение на Лицето, даващо обява (напр. Лицето, даващо обява е резервирало обекта за различни Заинтересовани лица за едни и същи дати, Лицето, даващо обява, е посочило на Портала измамни рецензии за своя недвижим имот, ев. Лицето, даващо обява, извършва някакви действия, които в дадения сегмент на пазара се смятат за неетични). В случай на публикуването на такава обява възникват щети на Собственика, Лицето, даващо обява, е задължено да покрие тези щети.  
 12. Собственикът си запазва правото да променя дизайна, логическата структура, разположението или функционалността на Портала, Лицето, даващо обява, се задължава да приема това право на Собственика и да не изисква никакво покриване на щети или промени, възникнали в резултат от тези промени.

V. Ограничение на отговорността 

 1. Потребителите са запознати и са съгласни с това, че Собственикът не отговаря, за щети, произтичащи, основани или възникнали от дейност, възникнала с поддръжката на Портала.
 2. Ограничението в предишната точка е валидно с изключение на случаите, когато това изключение и ограничение е забранено от закона. 
 3. Ако който и да е Потребител не е доволен от Портала, не е съгласен с която и да е част от тези правила или с търговския модел, по който функционира Порталът, всеки Потребител има изключителното право да прекрати използването на Портала и да не използва занапред Портала.
 4. При всички условия Потребителите и Собственикът договарят ограничаване на покриване на щетите, които могат да се предевяват към Собственика поради работата на Портала AVANDER и свързаните с него услуги по следния начин:
  • максималният размер на покриване на щети може да отговаря само на стойността на таксите, платени на Собственика от Потребителя за последните 12 месеца, най-много до 100 EUR. 
 5. Собственикът не отговаря за щети, възникнали от нефункционирането на Портала AVANDER, унищожаване, повреда или загуба на данни, ако тези факти са причинени от друго лице или в резултат от форсмажорни обстоятелства. 

VI. Опазване на личните данни 

 1. Потребителите дават на Собственика съгласие за обработка и съхранение на данните, въведени при използването на Портала или при личната регистрация, най-вече: име, фамилия, e-mail адрес, телефонен номер (всичко обобщено се нарича „Лични данни“).
 2. Потребителите дават съгласие за обработка на Личните данни от страна на Собственика, а то за целите на реализацията на правата и задълженията, произтичащи от техните договорни взаимоотношения. Потребителите са съгласни с факта, че дават право на Собственика за обработка на предоставените от тях лични данни от трето лице.
 3. Потребителят потвърждава, че въведените лични данни са точни и изчерпателни, Потребителят също така е информиран, че съгласието за обработка и съхраняване на личните данни може да бъде оттеглено по всяко време, а то в писмен вид на адреса на Собственика. 
 4. Потребителят дава съгласието си за изпращане на информация, свързана с услугите, които се предоставят от Собственика на електронния адрес на Потребителя, въведен при регистрацията. Потребителят има правото по всяко време писмено да оттегли това съгласие.

VII. Заключителни разборедби 

 1. Собственикът си запазва правото да прекъсне функционирането на Портала AVANDER за необходимия период за поддръжка и модернизация. 
 2. Евентуалната невалидност или двусмисленост на отделните разпоредби на настоящия договор не оказва влияние върху валидността на правилата като цяло.  
 3. Договорните страни изрично се договоарят, че каквито и да е идеи, предложения, наблюдения или забележки, изпратени на Собственика, не гарантират никави права или изисквания за финансови и други компенсации за Потребителя от страна на Собственика. 
 4. Потребителите и Собственикът изрично се договарят, че техните взаимоотношения се ръководят от правната система на Република Чехия. 
 5. Потребителите и Собственикът се договарят, че решаването на взаимните им спорове ще се осъществява в съответния общински съд, под който спада Собственикът според адреса на седалището си.
 6. Тези условия са валидни от 1. 9. 2011 и са задължителни за Потребителя на Портала Avander.
 7. Собственикът си запазва правото на промяна на настоящите правила. Съобщението на промяната на правилата ще се изпраща посредством e-mail на e-mail адреса при регистрацията. Лицето, даващо обява, или Заинтересованото лице имат право в срок от 20 дни след получаване на формуляра за промяна да се откажат да приемат въпросните промени. Ако не направят така, този текст за тях става задължителен. 

Напишете ни

Въпросите на английски език се обработват с предимство. Благодарим за разбирането. ×